top of page
Image-empty-state.png

ผื่นแพ้ต่อมไขมัน เซบเดิมหรือเซบเดิร์ม

ผื่นแพ้ต่อมไขมัน เซบเดิมหรือเซบเดิร์ม โรคผิวหนังที่ต้องทำความรู้จัก

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

โรค Seborrheic Dermatitis (เซ็บเดิร์ม) ในภาษาไทยยังไม่มีบัญญัติชื่อโรคนี้โดยเฉพาะ แต่อาจจะมีชื่่อในภาษาไทย
เช่น โรคต่อมน้ำมันอักเสบ, โรคแพ้เหงื่อ แพ้น้ำมัน, โรครังแคที่ใบหน้า สำหรับโรครังแคบนใบหน้าจัดอยใู่นกลุ่ม
โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ซึ่งเกิดจากสาเหตุจากภายในร่างกายโดยที่มีปัจจัยพันธุกรรมเป็นหลัก มีการกระตุ้นจาก
ปัจจัยภายนอกเกิดได้ทุกช่วงอายุโดยเฉพาะวัยเจริญพันธุ์

ความแตกต่างจากโรคผิวหนังอื่นๆ
โรคเซ็บเดิร์มจะแตกต่างจากโรคผิวหนังอื่นๆ เพราะไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดในการเกิดโรคแต่มีการศึกษาการเกิดโรค
จากหลายทฤษฏี เช่น
- เกิดจากน้ำม้นที่ผิวของคนเรา ซ่ึงร่างกายผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อผลิตขึ้นมาแล้ว ผิวหนังของเราเกิดการ
ระคายเคือง พบได้ในบริเวณที่มีต่อมน้ำมันมาก เช่น บริเวณหนังศีรษะ, บริเวณคิ้ว, ข้างจมูก, แก้ม, รักแร้,
สะดือ ฯลฯ บริเวณที่มีต่อมน้ำมันมากจึงพบโรคได้ง่าย
-การเป็นภูมิแพ้ต่อเชื้อเกลื้อน เชื้อรา หากผู้ป่วยมีภูมิแพ้ต่อเชื้อเหล่านี้อาจทำให้ เกิดโรคได้ แต่ไม่ได้หมายถึงจะเป็น
เชื้อเกลื้อน

อาการ
- มีผื่นในบริเวณที่มีต่อมน้ำมันมากในระยะรุนแรงผื่นอาจขยายตัวเป็นบริเวณกว้าง เพราะต่อมน้ำมัน มีอยู่ทั่วร่างกาย
ในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจจะแยกอาการได้ยากจากโรคผิวหนังอื่นๆ
- มีการอักเสบของผิวหนัง มีอาการแดง ผื่น รู้สึกคันผิวหนัง ลอกเป็นสะเก็ดแผ่นๆ สะเก็ดจะมีลักษณะมันต่างจาก
สะเก็ดของโรคสะเก็ดเงิน ที่มีลกัษณะขาวขุ่นและแห้ง
- บางรายจะมีอาการแสบหากโดนเหงื่อ โดนแสงแดด และมักจะเกิดอาการในบริเวณที่มีต่อมน้ำมันมาก ก่อนบริเวณ
อื่น หรือมีรังแคมากบริเวณศีรษะ แม้จะสระผมเป็นประจำ ก็ยังมีรังแค ซึ่งเป็นไปได้ว่า ไม่ได้เกิดจากความสกปรก
แต่เกิดจากโรคเซ็บเดิร์มที่ทำใหผ้ิวหนังเกิดการลอกผิวหนัง
- บางรายจะเกิดโรคบริเวณระหว่างคิ้ว ในหู หลังหู หลังจมูก รอบปาก ข้อพับ เพราะบริเวณนี้จะมีต่อมน้ำมัน
มากกว่าส่วนอื่น ในรายที่โรคอยู่ในระยะรุนแรงอาจเกิดผื่นได้ท้่วร่างกาย อาการของโรคเซ็บเดิร์มจะมีหลายระดับ เริ่มตั้งแต่การเกิดรังแคบริเวณหนังศีรษะ มีผื่นลอกที่หน้า มีผื่นตามลำตัว มีอาการคัน

การรักษา
- จะใช้ยาในกลุ่มสเตรียรอยด์มีความเข้มข้นต่ำ ในการควบคุมโรคเพื่อใหเ้กิดผลข้างเคียงกับผู้ใช้น้อยที่สุด
- ผู้ป่วยควรควบคุม หลีกเลี่ยง ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค
- หากเกิดรังแคบริเวณหนังศีรษะจะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้แชมพูที่มีตัวยาควบคุม ช่วยลดการแบ่งตัว ลดอาการคัน

นพ.ภัทร วรวุทธินนท์

bottom of page